APIAGRA Pardubice s.r.o. - pronájem lešení, doprava, pronájem kontejnerů, likvidace odpadu, pronájem stavebního výtahu

Podmínky pronájmu lešení PLETTAC SL 70, MJ UNI 70

 

Cenová nabídka a smlouva

 • Na základě objednávky - poptávky vypracováváme po shlédnutí stavby naším technikem cenovou nabídku.
 • Ceny montáží, demontáží i pronájmu u fasádních lešení závisí na konkrétní stavbě, její výšce, členitosti a složitosti fasády a na ročním období.
 • Po odsouhlasení cenové nabídky uzavíráme smlouvu o pronájmu.

Realizace stavby

 • Po úhradě poplatku (kauce) za montáž a demontáž je zahájena stavba lešení.
 • Lešení je předáno v kompletním stavu dle montážního předpisu.
 • Při předání stavby je vypracován předávací protokol, který obsahuje podrobný soupis dílů lešení na akci.
 • Součástí stavby lešení je reklamní plocha zhotovitele.

Provoz po dobu pronájmu lešení

 • Lešení smí být používáno pouze k účelům, pro které bylo provedeno, předáno a převzato do provozu.
 • Objednatel je povinnen provádět denně před zahájením prací prohlídku lešení jako celku, při které se kontroluje zejména kompletnost lešeňové konstrukce (zábradlí, podlahy, výlezy, žebříky, kotvení, zarážky atd.).
 • Závady zjištěné při prohlídkách musí být neprodleně nahlášeny a konzultovány s odborným technikem dodavatele. 
 • Konstrukce lešení musí být stále udržována tak, aby mohla bezpečně plnit funkci, pro kterou byla zřízena.
 • Objednatel nesmí lešení přestavovat a demontovat, případnou přestavbu provede na žádost objednatele zhotovitel.
 • Jakékoliv zásahy do předané lešeňové konstrukce (vyjímání lešeňových tyčí, kotev, ztužidel, zarážek apod.) jsou zakázány.
 • Připevňování jakýchkoliv dalších konstrukcí (trubky, spojky apod.) nebo jiných stavebních zařízení (vrátky, shozy, výtahy, plachty, sítě apod.) musí být předem konzultováno s technikem dodavatele. 
 • Zásahy do konstrukce lešení jsou možné pouze po předchozí domluvě s dodavatelem.
 • Při změněném způsobu užívání lešení, který by mohl mít za následek snížení statické, funkční nebo pracovní bezpečnosti, se konstrukce musí z uvedených hledisek posoudit a v případě nutnosti v potřebném rozsahu upravit.
 • Na lešení nesmí být zřizovány skládky materiálu.
 • Lešení musí objednatel předat zpět zhotoviteli očištěné od malt, lepidel, barev apod.

Technické podmínky lešení

 • Stavbu lešení provádíme naším vyškoleným odborným personálem podle ČSN 738101, ČSN 738111, ČSN 738106, ČSN EN 12810, ČSN EN 12881 a nařízení vlády č. 362/2005 Sb.
 • Lešení Plettac SL 70 a MJ UNI 70 smí být použito jako pracovní lešení třídy 3.

 


Vytisknout tuto stránku